DUKA-SVØMs vedtægter

§ 1
Navn og hjemsted

Foreningen er stiftet til almensvømningens fremme i Danmark, og dens navn er Landsforeningen DUKA-SVØM og hjemstedet er Brenderup.
I vedtægterne nævnt som DUKA.

§ 2
Foreningens formål

DUKA’s formål er, at lave PR for almindelig breddesvømning på landsbasis med dertil knyttede prøver for alle.

§ 3
Foreningens grundlag

DUKA opfordrer på sin hjemmeside foreninger, klubber, skoler og organisationer til at afholde
svømmeprøver m.v. i dertil egnede svømmehaller over hele landet, samt afholde aktiviteter til fremme af børnesvømning. DUKA forestår salget af Svømmemærker og diplomer, disse kan bestilles/købes via DUKA’s hjemmeside.

§ 4
Uddeling af legat

DUKA’s driftsoverskud skal først og fremmest anvendes til støtte for alment idrætslige formål inden for ungdoms- og børnesvømning. Årets driftsoverskud uddeles som legat/legater hvert år i april måned. Foreningens sagkyndige udvalg udpeger, hvem der skal have legaterne og bestyrelsen er ansvarlig for uddelingen. Se reglene for legatansøgning her.

§ 5
Medlemskab og ledelse

Som medlemmer i DUKA kan optages personer, som har interesse for børnesvømning.
DUKA’s bestyrelsen består af 5 personer og 2 suppleanter. Bestyrelsen er selvsupplerende.

§ 6
Generalforsamling

Bestyrelsen afholder generalforsamling hvert år i marts/april måned.

Formanden indkalder til generalforsamlingen med 4 ugers varsel.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal forelægges skriftligt og være formanden i hænde senest den 1. februar før afholdelse af den følgende generalforsamling.
Indkomne forslag fremsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Regnskabet samt Revisionsprotokollatet sendes til bestyrelsesmedlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Stemmeret på generalforsamlingen
Medlemmerne har hver en stemme.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt fremsendt til et bestyrelsesmedlem. Et medlem kan højest stemme med 2 fuldmagter.

Taleret på generalforsamlingen
Alle, der har stemmeret.

Dagsorden for landsforeningens ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning for det foregående år.
4. Godkendelse af udsendt regnskab.
5. Behandling og afstemning af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
7. Behandling af forslag fra sagkyndigt udvalg om, hvem der skal tildeles legater.
8. Valg for 2 år:
a) DUKA’s formand – lige år.
b) DUKA’s næstformand – ulige år.
c) DUKA’s kasserer  – ulige år.
d) Valg af 1 bestyrelsesmedlem – lige år.
e) Valg af 1 bestyrelsesmedlem – ulige år.
f) Evt. valg/nedsættelse af udvalg
g) Valg af 1 revisor – lige år.
h) Valg af 1 revisor – ulige år.
Valg for 1 år:
a) Valg af 2 suppleanter.
b) Valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, eller når 3 stemmeberettigede medlemmer finder det påkrævet.
Dagsordenen skal være motiveret og udsendes med mindst 14 dagens varsel.

§ 7
Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.
Bestyrelsen træffer afgørelse om den daglige ledelse af DUKA og drager omsorg for DUKA’s regnskabsførelse. Bestyrelsen indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel, når denne finder det påkrævet, og kan tillige indkaldes med samme frist, hvis 3 af bestyrelsens medlemmer kræver det.

§ 8
Foreningens daglige ledelse

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne, heriblandt formanden, er til stede. DUKA tegnes af formanden.

§ 9
Regler for stemmeafgivelse mv.

På generalforsamlinger og bestyrelsesmøder træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der udfærdiges referat fra alle møder. Referat fra bestyrelsens møder fremsendes til
bestyrelsesmedlemmerne, og referat fra Generalforsamlingen fremsendes til alle medlemmer.
Begge referater skal fremsendes inden for 14 dage.

§ 10
Generelle bestemmelser

Generalforsamlingen er DUKA’s højeste myndighed. Ændringer i disse vedtægter kan vedtages af denne forsamling med to tredjedele af de fremmødte repræsentanters stemmer.
På ekstraordinær generalforsamling kan beslutninger vedtages ved almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.
Beslutning om at ophæve foreningen kan kun vedtages med to tredjedele af foreningens samlede stemmeantal. Ved foreningens ophør tilfalder DUKA’s formue en eller flere foreninger og / eller organisationer inden for Dansk Bredde Idræt, eller uddeles som legater i henhold til bestemmelserne for uddeling af legater.

Vedtaget ved DUKA’s stiftelse den 3. december 1967 med ikrafttræden 1. januar 1968
samt senere ændringer 11. november 1972, 30. oktober 1976, 3. november 1979, 22.
november 1986, 20. maj 1990, 29. marts 1992, 13. marts 1994, 10. marts 1996,
13. juni 1998, 6. oktober 2002, 27. november 2006, 7. oktober 2007

Kolding, den 29. oktober 2011